Bình lọc túi

Bình lọc túi là thiết bị để chứa túi lọc và có ứng dụng lọc chất lỏng